En sammanställning av Sveriges alla vägmärken


Välkommen!

Mobilsamtal eller sms:a under körning?

Rösta
>>

 


En sammanställning av Sveriges alla vägmärken


Senast uppdaterad

2014-01-29


Det trafiksäkra samhället

Anordning - markeringspil


Vägmärken


en sammanställning av Sveriges alla vägmärken.

Anordning - markeringspil

Här finner du en sammanställning av de olika grupper av vägmärken, andra anordningar, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken som reglerar trafiken och hur du ska uppträda där.


Det trafiksäkra samhället

En sammanställning av Sveriges alla vägmärken, vägmarkeringar, tilläggstavlor och polismans tecken.


Varningsmärke - övergångsställe

Väjningspliktsmärke - stopplikt

Förbudsmärke - förbud mot omkörning

Påbudsmärke - påbjuden ridväg

Anvisningsmärke - betalväg

Lokaliseringsmärke - avfartvägvisare för fordon

Lokaliseringsmärke - vägvisare för för gång- och cykeltrafik


Varningsmärke


Väjningspliktsmärke


Förbudsmärke


Påbudsmärke


Anvisningsmärke


Lokaliseringsmärke för vägvisning


Lokaliseringsmärke för gående och cyklister


Lokaliseringsmärke - akutsjukhus


Lokaliseringsmärke - severing


Lokaliseringmärke - världsarv


Upplysningsmärke - livsfarlig ledning


Symbolmärke - motorcykel


Tilläggstavla - nedsatt hörsel


Trafiksignaler - röd signalbild


Lokaliseringsmärke för allmänna inrättningar


Lokaliseringsmärke upplysningar serviceanläggningar


Lokaliseringsmärke turistmål


Upplysningsmärke

Symbolmärke


Tilläggstavla


Trafiksignaler


Vägmarkering - hastighet

Andra anordningar - särskild varningsanordning

Polismans tecken m.fl. - stopp


Vägmarkering

Andra anordningar

Polismans tecken


En beskrivande sammanställning av Sveriges vanligaste vägmärken.


Vägmärken delas in i:

A. – varningsmärken …………………………….>

 

– varningsmärken varnar för en fara och upplyser om faran art


B. – väjningspliktsmärken ………………………>

– väjningspliktsmärken upplyser om vem som har väjningsplikt


C. – förbudsmärken ……………………………..>


– förbudsmärken anger vad du inte får göra


D. – påbudsmärken ……………………………..>


– påbudsmärken anger vad du måste göra


E. – anvisningsmärken ………………………….>


– anvisningsmärken upplyser förhållanden som gäller för viss plats eller för viss väg eller vägsträcka


F. – lokaliseringsmärken för vägvisning ……….>


– lokaliseringsmärken för vägvisning talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka.


G. – för upplysning om allmänna inrättningar …>


– visar t.ex. vilken väg du ska ta för att komma till ett sjukhus, etc.


H. – för serviceanläggningar …………………..>


– visar t.ex. vilken väg du ska ta för att komma till en bensinstation etc.


I. – för turistiskt intressanta mål …………….>


– visar t.ex. vilken väg du ska ta för att komma till en plats med ett visst intressant turistmål


J. – upplysningsmärken ………………………..>


– upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet

En beskrivande sammanställning av övriga vägmärken, anvisningar, vägmarkeringar och polismans tecken.


Symboler …………………………………………>


Symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att ange visst fordonsslag, trafikantgrupp eller viss verksamhet


Tilläggstavlor ……………………………………>


Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken


Trafiksignaler ……………………………………>


Trafiksignalerna reglerar trafiken med olika signalbilder för olika trafikantgrupper – en särskild grupp av signaler finns för påkallande av särskild försiktighet


Vägmarkeringar …………………………………>


Vägmarkeringarna används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter. De förekommer antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar


Andra anordningar ……………………………..>

Andra anordningar är till för att ge dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler


Polismans tecken ………………………………>


Polisens tecken gäller före trafiksignal vägmärken och vägmarkeringer samt trafikregler


A

Varningsmärken


Varningsmärke - varning för flerfärgsignal


Ett varningsmärke
är vanligtvis triangelformat och varnar för en fara.


Varningsmärken har gul botten med en röd bård runt märket och sätts upp där det är svårt att upptäcka att någon fara finns.


Sveriges alla varningsmärken finner du här:
>>


B

Väjningspliktsmärken

Väjningspliktsmärke - väjningsplikt mot mötande trafik


Ett väjningspliktsmärke upplyser om stopp eller väjningspliktsskyldighet.


Väjningspliktsmärken har varierande form och utseende och anger att du tydligt ska visa att du lämnar företräde och/eller vid behov stanna.


Sveriges alla väjningspliktsmärken finner du här:
>>

C

Förbudsmärken

Förbudsmärke - förbud mot trafik med fordon


Ett förbudsmärke talar om vad du inte får göra.


Förbudsmärken har en symbol i vägmärket.

Förbudsmärket är i regel runt med gul eller blå botten och försedd med röd bård och kan förses med kompletterande text och/eller siffror och gäller i regel till nästa korsning.


Sveriges alla förbudsmärken finner du här:
>>

D

Påbudsmärken

Påbudsmärket - påbjuden körriktning


Ett påbudsmärke talar om vad du måste göra.


Påbudsmärkena är vanligen försedda med pilar eller en symbol i vägmärket.

Ett påbudsmärke är runt med blå botten med symboler och pilar i vitt.


Sveriges alla påbudsmärken finner du här:
>>

E

Anvisningsmärken


Anvisninsmärke - motorväg


Ett anvisningsmärke upplyser dig vad som gäller och ger dig ett förtydligande vad som gäller på den väg du färdas.

Anvisningsmärken har ofta en direkt eller indirekt tvingande innebörd.

Anvisningen gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.


Sveriges alla anvisningsmärken finner du här:
>>


F

Lokaliseringsmärken

för vägvisning


Lokaliseringsmärke - orienteringstavla


Ett lokaliseringsmärke för vägvisning talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka.

Lokaliseringsmärken för vägvisning , särskilda trafikregler kan gälla.

Anvisningen kan också gälla från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.


Sveriges alla lokaliseringsmärken för vägvisning för fordon finner du här:
>>


för gång- och cykeltrafik på gång- och cykelbanor


Lokaliseringsmärke - avståndstavla


Ett lokaliseringsmärke för gång- och cykeltrafik på gång- och cykelbanor visar exempel på vilken väg du ska ta.


Lokaliseringsmärken för gång- och cykeltrafik visar exempel på vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en cykelled etc.


Sveriges alla lokaliseringsmärken för gång och cykeltrafik finner du här:
>>


G

för upplysning om allmänna inrättningar m.m.


Lokaliseringsmärke - flygplats


Ett lokaliseringsmärke för upplysning om allmänna inrättningar m.m. visar exempel på vilken väg du ska ta för att komma till platsen.


Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. visar exempel på vilken väg du ska ta för att komma till en flygplats, järnvägsstation etc.


Sveriges alla lokaliseringsmärken för allmänna inrättningar m.m. finner du här:
>>

H

för upplysning om serviceanläggningar m.m.

Lokaliseringsmärke - informationsplats


Ett lokaliseringsmärke för upplysning om serviceanläggningar m.m. visar exempel på vilken väg du ska ta för att komma dit.

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. visar exempel på vilken väg du ska ta för att komma till ett vandrarhem, informationsplats etc.


Sveriges alla lokaliseringsmärken för serviceanläggningar finner du här:
>>

I

för intressant turistmål


Lokliseringsmärke - turistväg


Ett lokaliseringsmärke för intressant turistmål m.m. visar exempel på vilken väg du ska ta för att komma dit.


Lokaliseringsmärken för intressanta turistmål visar exempel på vilken väg du ska ta för att komma till en turistväg ett världsarv etc.


Sveriges alla lokaliseringsmärken för turistmål finner du här:
>>


J

Upplysningsmärken


Upplysningsmärken - upplysningsmärke


Ett upplysningsmärke ger dig information om framkomlighet och säkerhet.


Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet på en viss sträcka.


Sveriges alla upplysningsmärken finner du här:
>>


S

Symboler/

symbolmärken


Symbolmärke - laddplats


Ett symbolmärke används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor.


Symboler används för att visa att informationen gäller för ett visst fordonsslag, en viss trafikkantgrupp eller en viss verksamhet.

Symboler har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.


Sveriges alla symboler finner du här:
>>

T

Tilläggstavlor


Tillläggstavla - nedsatt syn


En tilläggstavla ger kompletterande anvisningar till vägmärken.

Tilläggstavlor kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse.

Tilläggstavlorna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.


Sveriges alla tilläggstavlor finner du här:
>>

SIG

Trafiksignaler


Trafiksignaler - röd ljusbild


En trafiksignal för fordon och gående reglerar trafikflödet genom att visa vem som ska göra vad.


Trafiksignaler visar när du ska stanna, får åka gå eller cykla.

Du får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, annat fall än då du hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att du inte kan stanna utan fara.


Sveriges alla trafiksignaler finner du här:
>>


M

Vägmarkeringar


Vägmarkering - förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt


En vägmarkering används för att reglera, varna eller vägleda oss trafikanter.

Vägmarkeringar förekommer antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

Vägmarkeringar är vita om inget annat anges. De kan förstärkas och utförda med vägbanereflektorer eller motsvarande.

Vägmarkeringar kan vara utförda i gul färg om det vid finns ett tillfälligt behov, t.ex. på grund av vägarbete eller motsvarande. Dessa gula markeringar gäller istället för de ordinarie markeringarna.


Sveriges alla vägmarkeringar finner du här:
>>


X

Andra anordningar

Andra anordningar - särskild varningsanordning


Ett vägmärke i gruppen “andra anordningar för anvisningar för trafiken” ger dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.


Andra anordningar för anvisningar är till för att ge dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.


Sveriges alla andra anordningar finner du här:
>>


P

Tecken av polisman och andra som är behöriga


Polismans tecken m. fl. - kör fram


Ett tecken av polisman och andra som är behöriga visar vad du ska/får göra.


Polisens tecken gäller före trafiksignal vägmärken och vägmarkeringar samt trafikregler.


Polismans alla förekommande tecken finner du här:
>>

Forum – för frågor och synpunkterDu som har frågor, synpunkter eller vill ha mer uttömmande beskrivningar som rör Sveriges alla vägmärken kan skicka ditt inlägg till ………………………………………………………………………>forumet – för frågor och synpunkter


>>

Martin Nilsson

Lider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka.